Dokumendid

ico_punkt_punane Dokumendiregister
⊕ Oskar Lutsu Palamuse Põhikooli dokumendiregister
⊕ Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumi dokumendiregister (01.01.2017-31.08.2023)
joon_punane_hajuv_10x700

ico_punkt_punane Dokumendid
joon_punane_hajuv_10x700

⊕ Kooli kodukord                                                    
⊕ Kooli arengukava_2020 – 2030
⊕ Kooli põhimäärus
Õpilasesinduse põhimäärus
Hoolekogu põhimäärus
⊕ Pedagoogide vabade ametikohtade täitmise kord
⊕ Tervisenõukogu tegutsemise alused
⊕ Tunnustamise kord 
⊕ Kooli vastuvõtmise kord 
⊕ Õpilaspiletite väljaandmise kord
⊕ E-päeviku kasutamise kord 
⊕ Isikuandmete töötlemine 
⊕ Hoolsuse hindamismudel
⊕ Käitumise hindamismudel  
⊕ Tugisüsteemid ja nende rakendamise kord 
⊕  Arenguvestluste läbiviimise kord
⊕ Loovtöö koostamise juhend
 ⊕ Kirjalike tööde vormistamine

ico_punkt_punane Oskar Lutsu Palamuse Põhikooli õppekava
joon_punane_hajuv_10x700

 Põhikooli õppekava üldosa

Ainekavad

ico_word Keel ja kirjandus
ico_word Võõrkeeled
ico_word Matemaatika
ico_word Loodusained
ico_word Sotsiaalained
ico_word Kunstiained
ico_word Tehnoloogia
ico_word Kehaline kasvatus
ico_word Valikained

Lisad

ico_word Õppetöö mitmekesistamiseks toimuvad tegevused
ico_word Liikluskasvatuse korraldus
ico_word Läbivad teemad, loodud tingimused ning käsitlemise põhimõtted
ico_word Üld- ja valdkondade pädevuste kujundamine tunniväliste tegevuste kaudu
ico_word Õpetaja töökava näidis
ico_word Näidis hindamismudeli koostamiseks
ico_word Hindamine (väljavõte põhikooli õppekavast  26.09.2019)

ico_word Üld- ja valdkonnapädevuste kujundamine tunniväliste tegevuste kaudu
ico_word Õppetöö mitmekesistamiseks toimuvad tegevused
ico_word Õpetuses ja kasvatuses läbivad teemad, loodud tingimused ning käsitlemise põhimõtted
ico_word Läbivate teemade kirjeldused


ico_punkt_punane Blanketid
joon_punane_hajuv_10x700

Avaldus I klassi astumiseks 
I klassi mineja meelespea
Avaldus II – IX klassi astumiseks
ico_word Avaldus õpilase  väljaarvamiseks kooli õpilaste nimekirjast
 Pikapäevarühma avaldus
ico_word Avaldus uue õpilaspileti väljastamiseks
ico_word Teatis koolist pikaajalise puudumise kohta
ico_word Hinnete väljapaneku aja pikendamine

 

Igavene link sellele artiklile: https://www.palamuse.edu.ee/web3/dokumendid/