Koduõpe

Koduõpe vanema taotlusel (KVT) pakub perele võimaluse luua õpilasele kodune hariduskeskkond ja võtta vastutus tema haridustulemuste eest. Samas on õpilasel võimalik osaleda kooli üritustel.
Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium toetab KVT rakendamist ja korraldamist. 
Meie koduõppe koordinaator aitab perel analüüsida olukorda, mõtestada koduõppe eesmärke ja vormistada vajalikke dokumente ning nõustab vajadusel koduõppe protsessi osalisi.

 Koduõppe koordinaator: Mariliis Kapral,  Mariliis.Kapral@palamuse.edu.ee


Koduõppe head küljed:

 • Koduõppel olev õpilane saab osa õppetööst, sõltumata enda asukohast.
 • Koduõpe loob võimaluse tsükliõppeks ühe õppeaasta raames vastavalt õpilase huvidele ning õpieelistustele.
 • Koduõpe võimaldab luua koduse ja toetava õpikeskkonna sensitiivsetele/ andekatele lastele.
 • Kool nõustab õppematerjalide valikul, et leida perele sobivaim variant.
 • Koduõppeperele toimuvad koordinaatoriga regulaarsed toetavad vestlusringid.

 

Olulised sammud enne koduõppega alustamist:

 • Võimalus on koduõppe koordinaatoriga suhelda juba aegsasti enne avalduse esitamist.
 • Esimesest poolaastast koduõppele jäämiseks, peab vanema esitama avalduse hiljemalt 20. augustiks, teisest poolaastast koduõppele suundumiseks hiljemalt 20. detsembril. Avalduses on vaja välja tuua koduõppele jäämise põhjused ning nimetada isik (edaspidi “koduõpetaja”), kes last õpetama hakkab.
 • Koduõppele vanema soovil suunatakse õpilane õppenõukogu otsusega.
 • Enne õppenõukogu toimub vestlus vanematega, et kaardistada pere ootused ja eesmärk ning saada ülevaade õpilase tervisliku seisundi kohta.
 • Koolil on õigus koduõpe katkestada, kui õpitulemuste kontrolli käigus selgub, et vajalik tase on saavutamata.

 

Lapsevanema ülesanded õppetööks ette valmistumisel:

 • Koordinaatori abiga koostab koduõpetaja individuaalse õppekava, lähtudes konkreetse klassi ainekavadest.
 • Koduõpetaja koostab iga perioodi alguseks töökava eelseisvaks perioodiks, mida on võimalik jooksvalt täiendada. Töökava koostatakse kooli poolt välja töötatud põhjale koordinaatorile ligipääsetavas keskkonnas.
 • Koduõpetaja ja õpilane laevad valitud töid üles digitaalsesse koordinaatorile ligipääsetavasse õpimappi.

 

Õpilase arengu kontroll:

 • Koordinaator jälgib perioodi vältel regulaarselt nii töökava täitmist kui õpimappi ilmuvaid töid.
 • Füüsiliste töövihikute/vihikute olemasolul tutvub koordinaator nendes tehtud ülesannetega perioodi lõpus.
 • Iga trimestri lõpus toimuvad kokkuvõtvad kooli koostatud tasemetestid (1.-3. klass üldõpetuslik töö, 4.-9. klass õppeained eraldi, v.a. andeained, mida hinnatakse õpimapi alusel), mille hinnangud/hinded kantakse klassipäevikusse.
 • Trimestri lõpus kantakse kokkuvõtvad hinnangud klassipäevikusse.

 


 

Igavene link sellele artiklile: https://www.palamuse.edu.ee/web3/koduope/