Koduõppe seadusandlus

Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus sätestab:

§ 23. Koduõpe ja haiglaõpe

(1) Koduõppena mõistetakse väljaspool kooliruume korraldatavat õpet. Koduõpet rakendatakse:

        1) kui õpilase terviseseisund ei võimalda tal kooli päevakavas ettenähtud õppes osaleda või

        2) kui vanem soovib põhiharidust omandava õpilase õppetööd iseseisvalt korraldada.

(2) Kodu- ja haiglaõppe tingimused ning korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

(3) Terviseseisundist tulenevat koduõpet korraldab kool vanema taotlusel ja koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel.

(4) Koduõpet vanema soovil korraldab ja rahastab vanem.

(5) Haiglaõppena mõistetakse haiglaravil viibiva põhi- või üldkeskharidust omandava õpilase õpet.


Koduõppe seadusandlikest alustest on võimalik lugeda määrusest “Koduõppe ja haiglaõppe tingimused ja kord”.

Igavene link sellele artiklile: https://www.palamuse.edu.ee/web3/koduoppe-seadusandlus/