Meie põhiväärtused

Turvalisus
Hoolime üksteisest
Sallime erinevusi
Suhtume lugupidavalt üksteisesse
Käitume viisakalt ja vastutustundlikult

Koostöö
Täidame kokkuleppeid ja jagame vastutust
Töötame ühtse meeskonnana
Suuname õpilasi koostööle
Kaasame huvigruppe kooliellu

Traditsioonid
Hoiame kooli traditsioone
Kujundame eetilisi väärtusi
Arendame loovust

Kvaliteet
Kasutame uusi vahendeid ja meetodeid õppekasvatustöös
Õpetame ajakohaselt
Kasutame maksimaalselt õpikeskkonna võimalusi
Areneme ajas
Saavutame võimetekohase haridustulemuse
Hoiame kooli head mainet

/ Kooli arengukava 2015 – 2018 /

Igavene link sellele artiklile: http://www.palamuse.edu.ee/web3/meie-pohivaartused/