Õppetöö gümnaasiumis

ico_pdf Lae alla PDF dokumendina

Alates 2015/2016 õppeaastast on meie koolis võimalik omandada üldgümnaasiumiharidust.
Meie kooli õppima asumisel valib õpilane kõigepealt kas laia või kitsa matemaatika kursuse vahel. Laia matemaatika aine koosneb 14 kursusest ja  kitsas 8 kursusest, mis tuleb läbida gümnaasiumiastme jooksul. Õpilase kohustuslik õppekoormus gümnaasiumis on 96 kursust – ehk gümnaasiumi lõpetamiseks on vaja läbida 96 kursust, õppeaastas 32 kursust (1 kursus on 35 õppetundi).

LISAKS HEALE HARIDUSELE …
ico_punkt_punane on gümnasistil võimalik saada soodne koht Luua Metsanduskooli õpilaskodus. (Luua asub 5 km Palamuselt, koolibuss viib Luuale ja toob Luualt tasuta!)
ico_punkt_punane meie kool võimaldab (kattes osaliselt kulud!) soovijatel autojuhi B-kategooria algastme koolituse läbimise
ico_punkt_punane on meil võimalik ennast teostada ka huvitegevuses
ico_punkt_punane on meil alati KEVAD SÜDAMES!

ÕPPEKAVAST
Õppekava gümnaasiumis koosneb kohustuslikest kursustest ja valikkursustest. Kohustuslike kursuste hulk on laia matemaatika valinutel 81 ja kitsa matemaatika valinutel  75. Valikursuseid peab õpilane gümnaasiumi jooksul läbima kitsa matemaatika korral 21 (X klassis – 6 kursust , XI klassis – 5 kursust, XII klassis – 10 kursust) ja laia matemaatika korral 15 (X klassis – 4 kursust, XI klassis – 3 kursust, XII klassis – 8 kursust).
Eelmistel õppeaastatel õppesuundades olnud kursused on 2015/2016 õppeaastast lisatud valikkursuste loetellu, mida on kokku 41.
Valikkursuste avamisel lähtutakse sellest, et avatakse need valikkursused, millel vastavalt suurem valijate arv.

KURSUSTE MAHUD

  KURSUSEID Kursuste arv klassiti
KOHUSTUSLIKUD KURSUSED KOKKU X XI XII
Matemaatika  (kitsas kursus) 8 3 3 2
Matemaatika  (lai kursus) 14 5 5 4
       
Eesti keel 7 2 2 3
Kirjandus 8 3 3 2
Võõrkeel B2 (inglise) 7 3 2 2
Võõrkeel B1 (saksa/vene) 9 3 3 3
Bioloogia 4 2 2
Loodusgeograafia 2 2
Keemia 3 2 1
Füüsika 5 2 2 1
Ajalugu 6 3 2 1
Ühiskonnaõpetus 2 2
Inimeseõpetus 1 1
Inimgeograafia 1 1
Muusikaajalugu 3 1 1 1
Kunstiajalugu 2 2
Kehaline kasvatus 5 2 2 1
Uurimistööde alused 1 1
Õpilasuurimis /praktiline töö 1 1

 

VALIKKURSUSED KOKKU X XI XII
Saksa keel ja kultuur (vene keelt B1 keelena õppijatele) 3 1 1 1
Vene keel ja kultuur (saksa keelt B1 keelena õppijatele) 3 1 1 1
Vene keel – “Räägime vene keeles” (Vene keelt B1 keelena õppijatele) 3 1 1 1
Saksa keel – “Suhtluskeel” (Saksa keelt B1 keelena õppijatele) 3 1 1 1
Majandus ja ettevõtlusõpetus 2 1 1  
Usundiõpetus 2 1 1  
Inglise keele suuline eneseväljendus. (Identiteet ja inimeste vahelised suhted // Inimene ja ühiskond. Eesti ja maailm. ) 2 1 1  
Joonestamine 2 1 1  
Meedia I (trükimeedia) 1 1  
Riigikaitse 2   2  
Õpioskused 1 1    
Kultuurilugu 1 1    
Reisimine, reisikorraldus. (Inglise keeles) 1 1    
Kunstiõpetus. Loodus ja kunst 1 1    
Elementide keemia 1 1    
Loodusteadused, tehnoloogia ja ühiskond 1 1    
Keskkonnaökoloogia 1 1    
Loogika 1 1    
Üldajalugu – maailma ajalugu: tsivilisatsioonid väljaspool Euroopat 1 1    
Üldajalugu – Euroopa maade ja Ameerika Ühendriikide ajalugu 1 1    
Sissejuhatus filosoofilisse mõtlemisse 1 1    
Kehaline kasvatus  – Liikumine välistingimustes (P/T) 1 1    
Meedia II (TV, raadio, uus meedia) 1   1  
Informaatika 1   1  
Ekskursioonid ja giiditöö. (Inglise keeles) 1   1  
Inglise keel ja meedia. (Inglise keeles) 1   1  
Paikkonna ajalugu ja turismigeograafia 1   1  
Kehaline kasvatus – pallimängud 1   1  
Geoinformaatika 1   1  
Keemiliste protsesside seaduspärasused 1   1  
Rakenduste loomise ja programmeerimise alused 1   1  
Psühholoogia 1   1  
Inimene ja õigus 1   1  
Kehaline kasvatus – Kehalised võimed ja liikumisoskused (P/T) 1     1
Karjääriõpetus 1     1
Inglise keel kui rahvusvaheline keel. (Inglise keeles) 1     1
Kunstiõpetus. Arhitektuurist kaasaegse installatsioonini 1     1
Rakendusbioloogia 1     1
Teistsugune füüsika 1     1
Globaliseeruv maailm 1     1
Tänapäeva filosoofilised küsimused 1     1
Ettevalmistus riigieksamiks: EESTI KEEL 1     1
Ettevalmistus riigieksamiks: MATEMAATIKA LAI 1     1
Ettevalmistus riigieksamiks: MATEMAATIKA KITSAS 1     1
Ettevalmistus riigieksamiks: B2 VÕÕRKEEL (inglise) 1     1

 

Igavene link sellele artiklile: http://www.palamuse.edu.ee/web3/oppetoo-gumnaasiumiastmes/